گروه 9 - کشاورزی و منابع طبیعی

رشته : کشاورزی و منابع طبیعی تعداد کارشناسان : 28 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • مساحی و تفکیک وافراز و احراز و تهیه نقشه در محمدوه اراضی کشاورزی ،باغات و مراتع جنگلی
 • تشخیص اراضی جنگلی ،مراتع،بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 • ارزیبای فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 • خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی
 • ارزیبای زراعت ها و تولیدات گلخانه ای ،کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی
 • رسیدگی به اختلافات ملکی محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستائی و زمین های کشاورزی
 • رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان،مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین متصرفین املاک کشاورزی و باغات
 • ارزیابی ساختمان ها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد
 • ارزیبای ماشین آلات ،وسایل ، لوازم و ادوات کشاورزی
 • ارزیبای محصولات کشاورزی در انبارها ،سیلوها، سردخانه ها ،محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 • تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
 • تشخیص و ارزیابی اراضی دایر وبایر و موات از نظر کشاورزی
صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حقوق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
 • شماره عضویت : 4708570016
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/11/29
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی -زراعت و اصلاح نبات
 • موبایل : 09155617718
 • پست الکترونیک : Goli_Ahmad3000@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی به جز بیرجند

احمد گلی

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حقوق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
 • تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها
 • شماره عضویت : 4701570017
 • تاریخ شروع کارشناسی : 89/03/22
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی -باغبانی
 • موبایل : 09151608428
 • پست الکترونیک : N_kazemiyan@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

حمیدرضا محمودی بجد

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حقوق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
 • تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها
 • شماره عضویت : 4701570018
 • تاریخ شروع کارشناسی : 89/10/12
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی -زراعت و اصلاح نبات
 • موبایل : 09151614889
 • پست الکترونیک : M.R.kouzegaran@gmail.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

محمد رضا کوزه گران