گروه 9 - کشاورزی و منابع طبیعی

رشته : کشاورزی و منابع طبیعی تعداد کارشناسان : 28 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • مساحی و تفکیک وافراز و احراز و تهیه نقشه در محمدوه اراضی کشاورزی ،باغات و مراتع جنگلی
 • تشخیص اراضی جنگلی ،مراتع،بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 • ارزیبای فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 • خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی
 • ارزیبای زراعت ها و تولیدات گلخانه ای ،کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی
 • رسیدگی به اختلافات ملکی محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستائی و زمین های کشاورزی
 • رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان،مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین متصرفین املاک کشاورزی و باغات
 • ارزیابی ساختمان ها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد
 • ارزیبای ماشین آلات ،وسایل ، لوازم و ادوات کشاورزی
 • ارزیبای محصولات کشاورزی در انبارها ،سیلوها، سردخانه ها ،محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 • تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
 • تشخیص و ارزیابی اراضی دایر وبایر و موات از نظر کشاورزی
صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات .ف
 • تشخیص اراضی جنگلی ،مراتع ،بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 • شماره عضویت : 4701570010
 • تاریخ شروع کارشناسی : 86/04/14
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی -زراعت و محیط زیست
 • موبایل : 09151649938
 • پست الکترونیک : E.abbasiesfeden@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

محمد اسلام عباسی اسفدن

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
 • ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد رسیدگی باشد
 • شماره عضویت : 4707570011
 • تاریخ شروع کارشناسی : 87/08/26
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی کشاورزی -زراعت و اصلاح نبات
 • موبایل : 09158340167
 • پست الکترونیک :Bazrafshanmahmood@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی به جز بیرجند

محمود بذرافشان

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاءو امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
 • تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها
 • شماره عضویت : 4701570014
 • تاریخ شروع کارشناسی : 87/08/26
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی -زراعت
 • موبایل : 09155615119
 • پست الکترونیک : Azizi22138@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

قربان عزیزی