گروه 9 - کشاورزی و منابع طبیعی

رشته : کشاورزی و منابع طبیعی تعداد کارشناسان : 28 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • مساحی و تفکیک وافراز و احراز و تهیه نقشه در محمدوه اراضی کشاورزی ،باغات و مراتع جنگلی
 • تشخیص اراضی جنگلی ،مراتع،بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 • ارزیبای فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 • خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی
 • ارزیبای زراعت ها و تولیدات گلخانه ای ،کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی
 • رسیدگی به اختلافات ملکی محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستائی و زمین های کشاورزی
 • رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان،مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین متصرفین املاک کشاورزی و باغات
 • ارزیابی ساختمان ها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد
 • ارزیبای ماشین آلات ،وسایل ، لوازم و ادوات کشاورزی
 • ارزیبای محصولات کشاورزی در انبارها ،سیلوها، سردخانه ها ،محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 • تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
 • تشخیص و ارزیابی اراضی دایر وبایر و موات از نظر کشاورزی
صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات .ف
 • تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات ازنظر کشاورزی
 • تشخیص اراضی جنگلی ،مراتع، بیشه زار ها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 • شماره عضویت : 4701570001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 79/06/06
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نبات
 • موبایل : 09151611413
 • پست الکترونیک : Irajnassery@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

ایرج ناصری

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابیاراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات .ف
 • ارزیابی زراعت ها و تولیدات گلخانه ای ، کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده و ژنتیکی
 • شماره عضویت : 4701570002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 80/02/16
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
 • موبایل : 09151614376
 • پست الکترونیک : bina.gholamreza@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

غلامرضا بینا

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابیاراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات .ف
 • تشخیص اراضی جنگلی ،مراتع، بیشه زار ها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 • تشخیص اراضی جنگلی ، مراتع ، بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 • ارزیابی ساختمان ها و تاسیسات متعارف روستایی
 • شماره عضویت : 4701570005
 • تاریخ شروع کارشناسی : 82/09/16
 • مدرک تحصیلی : دکتری زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی
 • موبایل : 09155612167
 • پست الکترونیک : mabehdani@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

محمدعلی بهدانی