گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی------------- تعداد کارشناسان : 2نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس 1:200
 • تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد ومختصات آن و تطبیق با حدود ملک
 • پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوائی
صلاحیت های کارشناس
 • تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس 1:200
 • تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد ومختصات آن و تطبیق با حدود ملک
 • پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوائی
 • شماره عضویت : 4701740001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی عمران - نقشه برداری
 • موبایل : 09153032314
 • : پست الکترونیک a_kholoosi@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

آزاده خلوصی

صلاحیت های کارشناس
 • تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس 1:200
 • تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد ومختصات آن و تطبیق با حدود ملک
 • پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوائی
 • شماره عضویت : 4701740002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد نقشه برداری - سنجش از دور
 • موبایل : 09155619799
 • : پست الکترونیک davoodiakbari62@gmail.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند - سربیشه

داود اکبری

گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : مهندسی محیط زیست ------------- تعداد کارشناسان : 1نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • بررسی و اظهارنظر درباره عوامل و مکان های آلوده و آلاینده های محیط زیست
 • تطبیق و ضعیت موجود پروژه با قراردادها و ضوابط و مقررات زیست محیطی
 • تعیین علت بروز ،تعییین شعاع اثر و میزان خسارت وارده به محیط زیست
 • رسیدگی به صورت کارکرد و حسن انجام کار فرآیندهای تصفیه ، کنترل ، باز یافت ، پایش و دفع انواع آلودگی ها
 • تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرایی و نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات پروژه های زیست محیطی
 • رسیدگی به اختلافات فیمابین پیمانکاران ، مشاورین ،مدیریت پروژه (عامل چهارم ) و کارفرمایان در مورد پروژه های زیست محیطی
صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • شماره عضویت : 4701700001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی عمران-محیط زیست
 • موبایل : 09155618579
 • : پست الکترونیک Heydarzadeh_reza@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

رضا حیدر زاده