گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : راه و ساختمان ------------- تعداد کارشناسان : 41 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

 • افراز

 • تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت :4701410059
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه
 • موبایل : 09153354873
 • shahabsepehry@yahoo.com: پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند ، سربیشه

شهاب الدین سپهری

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت :
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151640402-09033872303
 • : پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : بیرجند

حمیدرضا دیمی مقدم

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • شماره عضویت :4711410047
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه
 • موبایل : 09153354947
 • kazememadinezhad@gmail.com: پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : طبس

سیدکاظم عمادی نژاد

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت : 4701410056
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151611030
 • partovi.en@gmail.com: پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند،سربیشه

علیرضا پرتوی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت :4701410050
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151600372
 • torshizi.javad@yahoo.com: پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : بیرجند

جواد ترشیزی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • شماره عضویت :4711410066
 • تاریخ شروع کارشناسی : 96/10/25
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155058783
 • pbakhshi@gmail.com: پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : طبس

پیام بخشی طوسی