گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : راه و ساختمان ------------- تعداد کارشناسان : 41 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

 • افراز

 • تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 4702410058
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155162642
 • : پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت : منطقه دو (قاین ,فردوس ,سرایان

سیدمهدی باقرزاده حسنیان

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت : 4701410061
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه
 • موبایل : 09155622128
 • yadollah_mahmodi@yahoo.com: پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : بیرجند

یداله محمودی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • شماره عضویت : 4701410063
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی عمران - مدیریت پروژه و ساخت-
 • موبایل : 09153636894
 • aghr61@gmail.com: پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : درمیان - قاین - سرایان - فردوس

علی قربانی راد

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت :4701410064
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه
 • موبایل : 09155610057
 • پست الکترونیک : z.ahani@yahoo.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند،سربیشه

ذوالفقار آهنی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت :4703410062
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151614844
 • mahmoodniroomand@gmail.com: پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : خوسف

محمود نیرومند

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت :4704410063
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155157801
 • farhadian.ejrayi@gmail.com: پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : درمیان

حسین فرهادیان