گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : راه و ساختمان ------------- تعداد کارشناسان : 41 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

 • افراز

 • تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت : 4701410042
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09158629395
 • : پست الکترونیک Dastjerdy1350@gmail.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک(بیرجند-سربیشه

محمدرضا دستجردی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • شماره عضویت :4708410046
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی منابع آب
 • موبایل : 09151625231
 • mohsenir@yahoo.com: پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : قاین

سیدمحسن دهقانی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • شماره عضویت :4701410048
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151430229
 • valiolah-jafari@yahoo.com: پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : بیرجند

ولی اله جعفری

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت :4701410051
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151614498
 • abbasi5691@gmail.com: پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : بیرجند

حسین عباسی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت : 4704410052
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155403127
 • : پست الکترونیک moudi1621@gmail.com
 • حوزه فعالیت : درمیان

میرمحمد مودی