گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : راه و ساختمان ------------- تعداد کارشناسان : 41 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

 • افراز

 • تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 4701410032
 • تاریخ شروع کارشناسی : 91/12/20
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09133551467
 • : پست الکترونیک mh_chamanzari1@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : طبس

محمد حسن چمنزاری

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت : 4701410033
 • تاریخ شروع کارشناسی : 92/10/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی-سازه های آبی
 • موبایل : 09155232901
 • : پست الکترونیک Hassan-Hosseini56@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

حسن حسینی فیض آباد

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 4710410034
 • تاریخ شروع کارشناسی : 93/03/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155343158
 • : پست الکترونیک khishavand223@gmail.com
 • حوزه فعالیت : فردوس

عباس خویشاوند

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • شماره عضویت : 47014100035
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155119895
 • : پست الکترونیک pasdar.hossin@gmail.com
 • حوزه فعالیت : فردوس

حسین پاسدار

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت : 4701410036
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی عمران-منابع آب
 • موبایل : 09151614793
 • : پست الکترونیک m_naseri20@yahoo.com
 • حوزه فعالیت :بیرجند

مهدی ناصری