گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : راه و ساختمان ------------- تعداد کارشناسان : 41 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

 • افراز

 • تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • شماره عضویت : 47014100026
 • تاریخ شروع کارشناسی : 90/07/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09153114257
 • : پست الکترونیک taghizadeh4257@gmail.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

حمید رضا تقی زاده

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت : 4701410027
 • تاریخ شروع کارشناسی : 90/07/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151611047
 • : پست الکترونیکrezashahsavar55@gmail.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

رضا علی شهسواربابانلو

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • شماره عضویت : 47014100028
 • تاریخ شروع کارشناسی : 90/07/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155612080
 • : پست الکترونیک abbasimahmood@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

محمود عباسی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • شماره عضویت : 47014100029
 • تاریخ شروع کارشناسی : 90/07/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09153610069
 • : پست الکترونیک Kazemi.m1352@gmail.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

محمود کاظمی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • شماره عضویت : 4701410030
 • تاریخ شروع کارشناسی : 90/07/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09153052646
 • : پست الکترونیکJafari.m.1977@gmail.com
 • حوزه فعالیت : قاین

مهدی جعفری