گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : راه و ساختمان ------------- تعداد کارشناسان : 41 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

 • افراز

 • تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 46014100021
 • تاریخ شروع کارشناسی : 89/10/12
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151611669
 • : پست الکترونیک Mr.amini.1971@gmail.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

محمدرضا امینی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 47014100022
 • تاریخ شروع کارشناسی : 90/04/04
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151646608
 • : پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : بیرجند

سید کاظم اولیائی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بها و اجرات المثل اراضی و املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 47014100023
 • تاریخ شروع کارشناسی : 90/04/04
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151612980
 • : پست الکترونیک Jalalz200@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

اسداله جلال زاده

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکون
 • تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 • شماره عضویت : 47014100024
 • تاریخ شروع کارشناسی : 90/04/04
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155061916
 • : پست الکترونیک mageedkezemi@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

مجید کاظمی دهسرخی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 47014100025
 • تاریخ شروع کارشناسی : 90/04/04
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155611386
 • : پست الکترونیک Skm_payhan@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

سید کاظم موسوی