گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : راه و ساختمان ------------- تعداد کارشناسان : 41 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

 • افراز

 • تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 4709410016
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/08/21
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09153619022
 • : پست الکترونیک Khyrdoostjavad@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی به جز بیرجند

جواد خیردوست

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 47014100017
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/08/21
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155615874
 • : پست الکترونیک miransalari@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

علی سالاری

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 • شماره عضویت : 47014100019
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/08/21
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155616288
 • : پست الکترونیک F13901391@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

سید فرهاد فرساد

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • شماره عضویت : 47014100020
 • تاریخ شروع کارشناسی : 89/03/22
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155622362
 • : پست الکترونیک mard.1350@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

محسن عدل

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 47014100031
 • تاریخ شروع کارشناسی : 89/05/10
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09131554431
 • : پست الکترونیک m_1392m@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی به جز بیرجند

مهدی چوبداری