گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : راه و ساختمان ------------- تعداد کارشناسان : 41 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

 • افراز

 • تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 4707410010
 • تاریخ شروع کارشناسی : 86/10/12
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09153355256
 • : پست الکترونیک javadpourtaghi@outlook.com
 • حوزه فعالیت : سراسر کشور

سیدجواد پورتقی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلاف فی ما بین کارفرما، مشاور و پیمانکار
 • شماره عضویت : 47014100011
 • تاریخ شروع کارشناسی : 86/10/12
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151614209
 • : پست الکترونیک Jalalianpour@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : سراسر کشور

غلامرضا جلالیان پور

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلاف فی ما بین کارفرما، مشاور و پیمانکار
 • شماره عضویت : 47014100012
 • تاریخ شروع کارشناسی : 86/10/12
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151611953
 • : پست الکترونیک m.khoshnam48@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : سراسر کشور

محمد خوشنام

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلاف فی مابین کارفرما ، مشاور و پیمانکار
 • شماره عضویت : 47014100013
 • تاریخ شروع کارشناسی : 87/08/26
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155610386
 • : پست الکترونیک Rezaziaey@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

رضا ضیائی فرد

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • شماره عضویت : 47014100015
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/05/27
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی راه و ساختمان
 • موبایل : 09151611540
 • : پست الکترونیک H_mohebbipoor@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

حمیدرضا محبی پور