گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : راه و ساختمان ------------- تعداد کارشناسان : 41 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

 • افراز

 • تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 4701410006
 • تاریخ شروع کارشناسی : 84/09/27
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151613611
 • پست الکترونیک : eng.zeraatgar@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

علی زراعتگر

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • شماره عضویت : 4701410007
 • تاریخ شروع کارشناسی : 84/09/27
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی عمران-شهرسازی
 • موبایل : 09151611804
 • : پست الکترونیک hoseinsabagh@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

حسین صباغ

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 47014100014
 • تاریخ شروع کارشناسی : 84/09/27
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151601705
 • : پست الکترونیک h_r_etminani@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

حمیدرضا اطمینانی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • شماره عضویت : 4701410008
 • تاریخ شروع کارشناسی : 85/03/22
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
 • موبایل : 09151613368
 • : پست الکترونیک As.salim48@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

اسداله سلیم

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 • شماره عضویت : 4709410009
 • تاریخ شروع کارشناسی : 86/04/14
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151639051
 • : پست الکترونیک Ziya.dastjerdi@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

ضیاء دستجردی