گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : راه و ساختمان ------------- تعداد کارشناسان : 41 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

 • افراز

 • تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • شماره عضویت : 4701410001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 80/11/21
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی راه و ساختمان
 • موبایل : 09151611247
 • پست الکترونیک : m.pourhaji@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

مهدی پورحاجی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • شماره عضویت : 4701410002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 80/12/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی راه و ساختمان
 • موبایل : 09124444444
 • پست الکترونیک : hydrotechbirjand@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

حسن هوشمندی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • شماره عضویت : 4701410003
 • تاریخ شروع کارشناسی : 82/12/20
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی راه و ساختمان
 • موبایل : 09151611019
 • پست الکترونیک : gh.baniasadi31@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

غلامرضا بنی اسدی مقدم

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • شماره عضویت : 4701410004
 • تاریخ شروع کارشناسی : 82/12/20
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه
 • موبایل : 09151614896
 • پست الکترونیک :rezatavkoli2006@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

غلامرضا توکلی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • شماره عضویت : 4701410005
 • تاریخ شروع کارشناسی : 83/12/23
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151613381
 • پست الکترونیک : moshavershargh@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

مهدی میری