بازدید: 498

لیست اسامی کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورایعالی

1- امیررضا حسینی ابریشمی

2- احمد فامیلی نیا

3- احمدرضا عزیزی

4- محمدتقی باقریان

5- علی عدالتیان کرباسی

6- مسعود بزرگی

7- ملک مسعود احمدی

8- ناصر احمدزاده هروی